yansyuesyie

yansyuesyie

Saturday, August 14, 2010

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISM

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISM

Antara tokoh pelopor teori ini adalah:
i. John Broadus Watson (1878-1958)
ii. Ivan Petrorich Pavlov (1849-1936)
iii. Burrhus frederic Skinner (1904-1990)
iv. Edward Lee Torndike (1874-1949)

KONSEP TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISM

•Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk frekuensi bentuk atau tingkah laku.
•Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran.
•Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli ) ransangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan.

IVAN PETRORICH PAVLOV (1849-1936)

PRINSIP PELAZIMAN KLASIK PAVLOV

Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip pelaziman yang dikemukan oleh Pavlov. Konsep tersebut adalah:
1. Diskriminasi
2. Penghapusan
3. Generalisasi
4. Pembelajaran semula

GENERALISASI

•Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindakan yang sama.
•Contohnya : Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia diadakan. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi diadakan, kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain.
•Jadi, kerisauan dalam satu mata pelajaran (kimia) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi).

DISKRIMINASI

•Berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu ransangan yang tertentu sahaja dan tidak ada pada rangsangan yang lain.
•Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng.
•Dalam kes Ali, Ali tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian bahasa Inggeris atau sejarah, kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza dari mata pelajaran sains.

PENGHAPUSAN

•Berlaku apabila ransangan terlazim yang tidak disertai dengan ransangan tidak terlazim.
•Dalam kajian Pavlov, bunyi loceng yang tidak disertai ransangan tak terlazim (daging).
•Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.

EDWARD LEE THORNDIKE (1874-1949)

•Manusia belajar menggunakan kaedah cuba dan ralat.
•Ganjaran dan denda faktor penting membantu pembelajaran manusia.
•Pembelajaran manusia berlaku mengikut hubungan antara ransangan dan gerak balas.
•Motivasi, ganjaran dan denda amat penting dalam proses pembelajaran.
•Beliau mengemukakan teori perikatan dikenali sebagai Teori R-G ( Ransangan dan Gerak balas)

Teori R-G menjadi asas tiga hukum Thorndike iaitu :
1) Hukum Kesediaan (HK)
Kesediaan dari segi psikomotor, efektif, kognitif sebelum boleh belajar.

2) Hukum Latihan dan (HL)
Latihan yang diulang-ulang untuk tingkatkan kemahiran.
3) Hukum Kesan (HK)
Kesan yang menyeronokkan meningkatkan pertalian antara ransangan dan gerak balas.

JOHN BROADUS WATSON (1878-1958)

•Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”.
•Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik Pavlov.
•Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.
•Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk.
•Rangsangan yang didedahkan dan jenis gerak balas akan mempengaruhi pengalaman pembelajaran murid.

Watson ‘Little Albert Experiment’

•Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning).
•Albert - 11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih. Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus, bunyi pemukul diketuk pada besi.
•Kesannya Albert terkejut dan terjatuh.keadaan itu diulang berkali-kali. (tikus putih dan berbunyi pemukul).
•Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus, anjing, arnab. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana.
•Kesimpulannya.
Pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.

BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990)

•Menurut Skinner (1953) kajiannya menunjukkan pelaziman operan organisma bertindakbalas terhadap persekitaran dalam proses pembelajaran
•Pelaziman operan meningkatkan kebarangkalian pengulangan sesuatu gerak balas.
•Peneguhan biasanya dapat menambahkan kebarangkalian gerak balas yang akan berlaku.

No comments:

Post a Comment